Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Niniejszy Regulamin zawiera zasady funkcjonowania sklepu renovator.shop. Znajdą Państwo
tutaj w szczególności informacje o zasadach składania zamówienia, ofercie, prawie do
odstąpienia od umowy oraz odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową.
§1
Definicje 
Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem renovator.shop.
Sprzedawca – Marcin Mamet prowadzący działalność gospodarczą z siedzibą w Gnieźnie
przy ul. Cichej 24, 62-200, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, NIP: 7842138151, REGON: 300436768, adres e-mail: info@renovator.shop,
nr tel. +48 662 196 044.
Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca zamówienie w
ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę, której przedmiot nie jest
związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową
działalność gospodarczą zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością
gospodarczą, jeżeli z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru
zawodowego
Konto – konto Klienta założone na platformie internetowej Sklepu, umożliwiające dostęp do
zakupionych usług i towarów.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem
za pośrednictwem Sklepu.
Towar – rzecz fizyczna, treść cyfrowa lub usługa oraz usługa cyfrowa, która stanowi
przedmiot sprzedaży w Sklepie
Dane Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy, w szczególności do reklamacji i
zwrotów: Marcin Mamet, ul. Cicha 24, 62-200 Gniezno, adres e-mail: info@renovator.shop,
nr tel. +48 662 196 044.
§2
 Postanowienia wstępne 
1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu oraz zasady i tryb
zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
2. Regulamin jest dostępny w sposób nieprzerwany na stronie internetowej Sklepu w
sposób umożliwiający jego pobranie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez
wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
3. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga dostępu do komputera lub urządzenia
mobilnego z dostępem do Internetu, standardowego systemu operacyjnego, dostępu
do przeglądarki internetowej obsługującej JavaScript oraz niezbędne pliki cookies, a
także do poczty elektronicznej. Ponadto do dokonania zakupów wymagane jest
ukończenie procesu składania zamówienia podczas którego konieczne jest podanie
danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

4. Jeżeli Sprzedawca oferuje treści lub usługi cyfrowe, a korzystanie z nich wymagałoby
spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie
tych produktów w Sklepie.
5. W przypadku ogłoszenia obniżenia ceny towaru, Sprzedawca informuje o najniższej
cenie z okresu 30 dni przed obniżką ceny, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.
6. Specyfika każdego Towaru oraz jego cechy charakterystyczne znajdują się w opisach
Towaru w Sklepie.
7. Przesyłanie za pośrednictwem formularzy treści bezprawnych jest zabronione.

§3
Dokonywanie zakupów w Sklepie
1. Klient może dokonywać zakupów w Sklepie po zalogowaniu na konto klienta lub bez
rejestracji.
2. Cena towaru brutto zawierająca podatek VAT podana jest na stronie Sklepu. Ceny
towarów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie
składania Zamówienia
3. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności
ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do
zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4. Po dokonaniu wyboru Towaru, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować
kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. W
przypadku posiadania kodu rabatowego, klient ma możliwość wpisania go w koszyku
lub w trakcie procesu składania zamówienia. Klient może następnie przeliczyć koszty
koszyka a następnie przejść do płatności.
5. Celem złożenia zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach
danych oznaczonych jako obowiązkowe. Do momentu kliknięcia przycisku
kończącego zamówienie, Klient ma możliwość modyfikacji zamówienia lub podanych
danych.
6. W celu finalizacji zamówienia, konieczne jest złożenie przez Klienta zamówienia
poprzez kliknięcie przycisku kończącego zamówienie „Kupuję i płacę” na stronie
podsumowującej zamówienie. Do złożenia zamówienia wymagane jest uprzednie
dodanie towarów do koszyka, uzupełnienie danych i wyrażenie wymaganych zgód, w
tym akceptacja regulaminu.
7. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez
Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta
powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a
Sprzedawcą.
8. Zależnie od tego, jakie towary zostały zamówione, między Klientem a Sprzedawcą
może zostać zawarta umowa:
a) w przypadku towarów fizycznych – umowa sprzedaży,

b) w przypadku usług – umowa o świadczenie usług.
9. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy
Sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie
Sklepu Internetowego oraz przesłanie Klientowi wiadomości e-mail. Treść Umowy
Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym
Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w
przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności danych
wpisanych przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. W takiej sytuacji sklep
niezwłocznie skontaktuje się z Klientem. 
§4
Dostawa i płatności
1. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Unii Europejskiej.
2. Klient ma do wyboru formy dostawy wskazane w procesie składania zamówienia, tj.:
1) przesyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej;
2) przesyłka kurierska;
3) odbiór osobisty w siedzibie pod adresem: ul. Warszawska 27, 62-200 Gniezno.
3. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna w przypadku gdy Towar wymaga fizycznej
wysyłki, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w tym
opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na
stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów
dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez
Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. W uzasadnionych przypadkach Sklep
może wysłać kilka oddzielnych przesyłek w ramach jednego zamówienia bez
ponoszenia dodatkowych kosztów przez Klienta.
4. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 10 dni roboczych na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej oraz do 28 dni roboczych na terenie pozostałych państw
Unii Europejskiej, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania
Zamówienia podano inny termin. W przypadku w którym zamawiane Towary mają
różny czas dostawy, zastosowanie znajduje termin podany dla Towaru o najdłuższym
czasie dostawy.
5. Jeżeli Sprzedawca oferuje treści lub usługi cyfrowe, to ich elektroniczna wysyłka
nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni roboczych, chyba że
inaczej zaznaczono w opisie danego Towaru (np. przedsprzedaż). Wskazane w ust.
4 i 5 powyżej terminy liczone są od dnia zaksięgowania przelewu na konto
Sprzedawcy lub od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w
przypadku płatności za pobraniem.
6. Dostęp do treści i usług cyfrowych, w przypadku ich oferowania, może być również
udzielany cyklicznie – zgodnie z ich opisem.
7. W Sklepie honorowane są formy płatności dostępne w procesie składania
zamówienia, obejmujące w szczególności przelew tradycyjny oraz płatności
elektroniczne.
8. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy
Sprzedaży:
1) Płatność gotówką przy odbiorze osobistym;
2) Przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy;

3) Płatność elektroniczna za pośrednictwem PayU, obsługiwanego przez PayU
SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał
zakładowy 4 944 000 zł – regulamin PayU znajdziecie Państwo pod adresem:
https://poland.payu.com/wp-
content/uploads/sites/14/2020/03/Regulamin_systemu_PayU_3.pdf;
4) Płatność elektroniczna za pośrednictwem PayPay, obsługiwanego przez
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A – regulamin PayPal znajdziecie
Państwo pod adresem:
https://www.paypalobjects.com/marketing/ua/pdf/PL/pl/ua-121620.pdf.
9. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub płatności
elektronicznych, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni
roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po tym terminie zamówienie może
zostać anulowane.
10. Klient wyraża zgodę na wysyłkę faktury w formie elektronicznej.

§5
Niezgodność towaru z umową; reklamacje
1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli
sprzedany Towar ma wadę, są określone powszechnie obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności ustawą o prawach konsumenta.
2. Sprzedawca niniejszym informuje o przewidzianej przez prawo odpowiedzialności
przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową. Konsument ma prawo skorzystać
z gwarancji, o ile została udzielona.
3. Przed złożeniem reklamacji i wysyłką Towaru do Sprzedawcy, Klient jest proszony o
kontakt telefoniczny +48 662 196 044 lub za pomocą wiadomości elektronicznej
(info@renovator.shop) ze Sprzedawcą celem przyśpieszenia postępowania
reklamacyjnego i rozwiązania problemu.
4. Adres korespondencyjny właściwy do reklamacji oraz adres do zwrotu towaru to:
Marcin Mamet, ul. Cicha 24, 62-200 Gniezno, info@renovator.shop.
5. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów
z elementami cyfrowymi – również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność
aktualizacji oraz przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny
konsumentowi, o którym konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili
zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
6. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub
wymiany.
7. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub
Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli
doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta
jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy. Jeżeli

naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla
przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
8. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której
został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez
nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz
cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w
szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi
Sprzedawca.
9. Konsument udostępnia Sprzedawcy towar podlegający naprawie lub wymianie.
Sprzedawca odbiera od konsumenta towar na swój koszt. Konsument nie jest
zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został
wymieniony.
10. W określonych w ustawie o prawach konsumenta przypadkach konsument może
złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. W szczególności
dotyczy to sytuacji w której Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do
zgodności towaru z umową lub nie doprowadził do zgodności towaru z umową.
11. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa
obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania
oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.
12. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy
na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
13. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest
nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny.
14. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową
istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili,
chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego
poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
15. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed
upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia,
o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić
ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
16. Sprzedawca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w
terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
17. Sprzedawca stosuje się do przepisów rozdziału 5b ustawy o prawach konsumenta w
zakresie dotyczącym umów o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej.
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej
lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w
czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być
krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi.
Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową
wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
18. W przypadku, gdy na towar została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także
jej treść, będą zawarte przy opisie towaru w Sklepie.
19. Prawa z tytułu niezgodności towaru z umową przysługują konsumentowi oraz
przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
§6

Prawo do odstąpienia od umowy
1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy bez podania jakiejkolwiek
przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy. Termin
do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli
Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i
wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. W przypadku zakupu treści
cyfrowych, usług lub usług cyfrowych, mają Państwo prawo do odstąpienia od
umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego
oświadczenia (na przykład wypełnienie formularza odstąpienia od umowy będącego
załącznikiem nr 1 lub pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest
to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby
wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa
odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie
otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem
dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu
dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym
zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od
niniejszej umowy.
5. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie
zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście
się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo
żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
6. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do
czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej
7. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres: Marcin Mamet, ul. Cicha 24, 62-200
Gniezno.
8. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później
niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej
umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu
14 dni.
9. Będą Państwo musieli ponieść wyłącznie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
10. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z
niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania rzeczy.
11. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od Umowy
Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu m.in. do umowy:
1) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny,
jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą
konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że
po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od
umowy, i przyjął to do wiadomości;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed
upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany,
wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub
mający krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym
opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu
na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może
nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku,
nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w
celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy
dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza
towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub
konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w
odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów
mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług
związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub
kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za
które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca
rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został
poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia
przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do
wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym
mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta,
14) o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny w
przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby
przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni
wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.
12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi
innemu niż Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta.

§7
Świadczenie usług drogą elektroniczną
1. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania
Sklepu, w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się do
usunięcia w rozsądnym terminie wszelkich nieprawidłowości zgłoszonych przez
Klientów przy użyciu Danych Sprzedawcy.
2. Nieodpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Sprzedawcę to:
a) możliwość założenia konta w Sklepie,
b) możliwość zawarcia umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną,
c) możliwość otrzymywania newslettera (w przypadku umożliwienia zapisu na
newsletter na stronie Sklepu)
3. Założenie konta odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego lub, w
przypadku udostępnienia takiej możliwości, poprzez zaznaczenie stosownej zgody w
procesie składania zamówienia. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji konta w
Sklepie, na czas nieokreślony zostaje zawarta nieodpłatna umowa o świadczenie
usług drogą elektroniczną.
4. Klient może w każdym czasie usunąć konto w panelu klienta lub przesłać żądanie
usunięcia na adres e-mailowy Sklepu.
5. Na koncie klienta przechowywane są informacje dotyczące danych klienta i złożonych
zamówień. W przypadku usunięcia konta, Sprzedawca będzie przechowywał
informacje o złożonych zamówieniach do czasu upływu przedawnienia możliwych
roszczeń wynikających z konkretnego stosunku prawnego lub przez cały czas
funkcjonowania Sklepu – chyba, że Klient sprzeciwi się przechowywaniu tych
informacji, a Sprzedawca nie będzie miał nadrzędnego prawnie uzasadnionego
interesu w ich przechowywaniu.
6. Zapis na newsletter może być dokonany poprzez przesłanie wypełnionego formularza
zapisu do newslettera lub zaznaczenie zgody w procesie składania zamówienia. W
przypadku skutecznego zapisu na newsletter, Sprzedawca świadczy usługę drogą
elektroniczną polegającą na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail, które zawierają
informacje o produktach, promocjach lub usługach Sprzedawcy. Klient może w
każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera klikając w przycisk służący
rezygnacji zawarty w wiadomości e-mail lub przesyłając rezygnację na adres mailowy
Sklepu.
7. W przypadku chęci złożenia reklamacji, Klient powinien podać swoje imię i nazwisko,
adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z
funkcjonowaniem sklepu.
8. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji dotyczącej działania
Sklepu w terminie do 14 dni. Klient jest proszony o przesłanie reklamacji na adres e-
mail Sprzedawcy.
9. Treści zawarte w newsletterze podlegają ochronie praw autorskich. Zakazane jest
ich kopiowanie, utrwalanie, rozpowszechnianie bez zgody Sprzedawcy.
10. Konsument może odstąpić od umowy o dostarczanie treści cyfrowych w terminie 14
dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny, przekazując informację Sprzedawcy.
Niezależnie od tego, użytkownik może w każdej chwili złożyć oświadczenie o
rezygnacji ze świadczonych usług.
§8

Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą klientów będących przedsiębiorcami.
2. Strony wyłączają całkowicie odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady.
3. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych
w zakresie utrzymania konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym i bez
wskazywania przyczyn. Nie skutkuje to jakimikolwiek roszczeniami do Sprzedawcy z
tego tytułu.
4. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie
14 dni od jej zawarcia, poprzez przesłanie przedsiębiorcy stosownego oświadczenia.
Nie skutkuje to jakimikolwiek roszczeniami do Sprzedawcy z tego tytułu.
5. Klient zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy danym
rodzaju przesyłki i powinien niezwłocznie dokonać czynności mających na celu
ustalenie odpowiedzialności przewoźnika. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności
za utratę, ubytek, uszkodzenie Towaru oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki
powstałe od przyjęcia go do przewozu do wydania go przedsiębiorcy.
6. Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać od
przedsiębiorcy dokonania przedpłaty w całości albo części.
7. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do przedsiębiorcy z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Sprzedawcę, ograniczona
jest do wysokości zapłaconej za Towar ceny oraz kosztów dostawy. Sprzedawca nie
ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do przedsiębiorcy.
8. Właściwym do rozstrzygania sporów między Sprzedawcą a przedsiębiorcą jest sąd
właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
9. Przepisy niniejszego paragrafu nie mają na celu ograniczenia praw przedsiębiorcy
na prawach konsumenta, które przysługują mu na mocy powszechnie
obowiązujących przepisów.
§9
Opinie
1. W przypadku prezentowania opinii konsumenckich, Sprzedawca weryfikuje opinie na
temat usług i towarów i wdrożył odpowiednie rozwiązania w celu oceny ich
autentyczności. Po wystawieniu opinia jest weryfikowana przez pracownika sklepu.
Jeżeli zachodzą wątpliwości co do autentyczności opinii, są one wyjaśniane na
podstawie przedstawionych dowodów na zakup określonej usługi. Jeżeli okaże się,
że dane zawarte w opinii oraz uzyskane podczas wyjaśnień, nie mogą zostać
powiązane z zamówieniem, które było przedmiotem opinii, opinia taka jest usuwana.
2. Publikujemy wszystkie opinie (zarówno pozytywne, jak i negatywne) i nie ingerujemy
w ich treść, nie oferujemy dodatkowych korzyści związanych z wystawieniem opinii
lub jej wycofaniem.
3. Z powyższych względów możemy zapewnić, że opinie dostępne na stronie Sklepu są
weryfikowane i autentyczne oraz odzwierciedlają rzeczywiste doświadczenia
zakupowe.
4. Opinie na temat Sklepu mogą być wystawiane na stronach innych podmiotów. W
przypadku takich opinii w zakresie oceny wiarygodności i autentyczności opinii
zastosowanie znajdują zasady stosowane przez te podmioty. Ze swojej strony Sklep
dokłada wszelkich starań by opinie na temat sklepu były zawsze wiarygodne i
autentyczne.

§10
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
internetowego jest Sprzedawca.
2. Zasady przetwarzania danych osobowych ich odbiorców oraz praw Klienta zawarte
zostały w Polityce Prywatności Sklepu.
§11
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie prawa do Sklepu oraz oferowanych towarów, w tym prawa własności
intelektualnej, majątkowe i osobiste prawa autorskie należą do Sprzedawcy. Bez
zgody Sprzedawcy, nie jest możliwe m.in. powielanie, przerabianie treści
oferowanych przez Sprzedawcę.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z
istotnych przyczyn, takich jak np. zmiana oferty, zmiana przepisów prawa. Nowy
regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji. O zmianie regulaminu zarejestrowani
Użytkownicy zostaną poinformowani za pomocą wiadomości e-mail.
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmieniania cen towarów oraz promocji bez
uszczerbku dla umów zawartych przed tymi zmianami.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
5. Żadne z postanowień Regulaminu nie służy ograniczeniu praw konsumenta lub
przedsiębiorcy na prawach konsumenta, gwarantowanych przez ustawę o prawach
konsumenta oraz inne obowiązujące akty prawne.
6. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą
dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
7. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość, przykładowo:
1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o
rozstrzygnięciu sporu,
2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego
zakończenia sporu,
3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa
konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy
ochrona konsumentów.

8. Konsument może skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod
adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
9. Więcej szczegółowych informacji znajduje się na stronie:
https://polubowne.uokik.gov.pl/.

Wzór oświadczenia dotyczącego reklamacji oraz oświadczenia o odstąpieniu od
umowy – skorzystanie z poniższych wzorów nie jest obowiązkowe, a jedynie
rekomendowane.

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO

 Miejscowość, data

 
Imię, nazwisko
Adres konsumenta
Nr. zamówienia

Do
Marcin Mamet
ul. Cicha 24
62-200 Gniezno

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
odstępuję od umowy nr ……………….., zawartej dnia ……………….. dotyczącej zakupu
towaru  ……………………………………………
Proszę o zwrot kwoty ……………… na nr rachunku bankowego:
 
……………………………………………………………………………………………………………

 
…………………………………………….
podpis konsumenta

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO

 Miejscowość, data

Imię, nazwisko
Adres konsumenta
Nr. zamówienia

Do
Marcin Mamet
ul. Cicha 24
62-200 Gniezno

FORMULARZ REKLAMACJI PRODUKTU

 
Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ……………. towar jest niezgodny
z umową (wadliwy). Wada polega na ……………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….
Numer zamówienia (dostępny po zalogowaniu lub w wiadomości e-mail potwierdzającej
zamówienie)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………
 
Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. . Z uwagi na powyższe, na
podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta:
 
•        żądam nieodpłatnej naprawy towaru
•        żądam wymiany towaru na nowy
W przypadkach określonych w przepisach:
•        składam oświadczenie o obniżeniu ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł,
•        składam oświadczenie o odstąpieniu od umowy
proszę o zwrot podanej kwoty na konto
………………………………………………………………………
 
/przekazem pocztowym na mój adres ……………………………………………………….
 

 
…………………………………………….
podpis konsumenta

RENOVATOR.SHOP

Cicha 24
62-200 Gniezno, Polska

Newsletter

Kontakt

  • +48 662 196 044
  • info@renovator.shop

Social media