Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES
Mają Państwo prawo między innymi do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także
żądania ich usunięcia. Ponadto przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu co do
przetwarzania Państwa danych osobowych lub żądanie ograniczenia ich przetwarzania.
Podanie przez Państwa wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi
warunek świadczenia przez nas określonych usług na rzecz Państwa (np. prowadzenia
konta, wysłania newslettera) lub realizacji umowy. Nie podejmujemy wobec Państwa
indywidualnych decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu
(profilowaniu), które wywoływałyby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływały na
Państwa sytuację.


Nasza domena posiada certyfikat SSL, dzięki czemu Państwa dane są szyfrowane.
Poniżej znajdą Państwo wszystkie najistotniejsze kwestie związane z przetwarzaniem
danych osobowych na naszej stronie.
Kto jest administratorem strony internetowej oraz danych osobowych?
Administratorem strony internetowej oraz danych osobowych jest Marcin Mamet prowadzący
działalność gospodarczą z siedzibą w Gnieźnie przy ul. Cichej 24, 62-200, wpisany do
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7842138151, REGON:
300436768. Dane kontaktowe: adres e-mail: info@renovator.shop, nr tel. +48 662 196 044.
Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych osobowych?
Dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (RODO). Przetwarzanie danych osobowych jest
regulowane także przez krajową ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
Jakie dane przetwarzamy?
W zależności od celu oraz preferencji użytkownika, możemy przetwarzać takie dane jak: imię
i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, adres IP, a w
przypadku przedsiębiorców także numer NIP oraz adres wykonywania działalności
gospodarczej. Ponadto możemy przetwarzać inne dane osobowe skierowane w
korespondencji do nas. Dla celów związanych z analityką możemy przetwarzać także dane
dotyczące źródła przejścia do Sklepu, systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej
wykorzystywanych do przeglądania Sklepu, dane dotyczące przeglądanych produktów,
czasu spędzonego na stronie, porzuconych koszyków, złożonych zamówień, aktywności
będących odpowiedzią na wysyłkę newslettera, przedziału wieku użytkownika, płci,
przybliżonej lokalizacji oraz zainteresowań (na podstawie aktywności w sieci).
Powyższe dane są nam przekazywane na skutek działań takich jak:
 Skorzystanie z formularza kontaktowego

 Przesłanie korespondencji bezpośrednio na nasz adres e-mail
 Przekazanie nam danych w toku rozmowy telefonicznej,
 Rejestracja konta w Sklepie,
 Złożenie zamówienia w Sklepie,
 Zapis do newslettera,
 Dodanie opinii o produkcie (w przypadku udostępnienia takiej możliwości)
 Zgromadzenie danych pozostałych danych służących analityce przez oprogramowanie
Sklepu lub narzędzia wymienione w tej Polityce Prywatności.
W jakich celach przetwarzamy Państwa dane?
Dane przetwarzamy w zakresie istotnym dla funkcjonowania naszego sklepu i
przechowujemy je przez okres dozwolony przez przepisy. Przetwarzamy dane dostarczone
przez użytkowników w czasie korzystania ze sklepu.
 Zawarcie i wykonanie umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. gdy
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy.
 Założenie i utrzymanie konta – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. gdy
przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane
dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy.
 Zapewnienie kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego, wiadomości e-
mail, rozmowy telefonicznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. gdy przetwarzanie
jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 Dodawanie opinii oraz ich weryfikacja – na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. gdy
osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
jednym lub większej liczbie określonych celów,
 Marketing bezpośredni na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a RODO – tj. gdy osoba, której dane
dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub
większej liczbie określonych celów lub na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. gdy
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w
których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i
wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w
szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 Wysyłka newslettera oraz obsługa programów lojalnościowych – na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a) RODO, tj. gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich
danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 Wypełnianie obowiązków prawnych, ustalanie i dochodzenie roszczeń – na podstawie art.
6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj.
gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem
sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
 Działania analityczne i statystyczne – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. gdy przetwarzanie jest
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych
przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny
charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby,
której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy
osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
Korzystamy z narzędzi takich jak Facebook Ads oraz Google Ads, w ramach których
możemy kierować reklamy do określonych grup docelowych opartych o zainteresowania,
płeć, wiek, wykonywany zawód. Narzędzia te zostały szczegółowo opisane w polityce plików
cookies.
Komu przekazujemy dane osobowe?
Dane osobowe przekazujemy innym podmiotom jedynie w zakresie, w jakim osoba, której
dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie danych, w jakim jest to potrzebne do
realizacji umowy lub w zakresie jaki wynika z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora. Są to współpracujący ze sklepem: hostingodawca,
dostawca narzędzi do wysyłki newslettera, dostawca systemu CRM oraz systemu do
fakturowania, biuro rachunkowe, firmy kurierskie i transportowe, firma IT świadcząca usługi
dla Sklepu, operatorzy płatności online, banki, dostawcy narzędzi marketingowych oraz inni
podwykonawcy, a także podmioty którym jesteśmy zobowiązani przekazać Twoje dane na
mocy obowiązujących przepisów. W przypadku danych dotyczących analityki i statystyki,
które nie stanowią danych osobowych, mogą one zostać przekazane do firm świadczących
powszechnie usługi z zakresu analityki, statystyki i optymalizacji, w tym do Stanów
Zjednoczonych (np. firmy: Google LLC, Meta Platforms Inc.).


Dane niezbędne do realizacji zamówienia są przekazywane operatorom płatności:
1) PayU obsługiwanego przez PayU SA z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej
186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944
000 zł.
Regulamin PayU: https://poland.payu.com/wp-content/uploads/sites/14/2020/03/Regulamin_systemu_PayU_3.pdf.

Więcej informacji dot. polityki prywatności PayU: https://poland.payu.com/prywatnosc/
oraz https://poland.payu.com/polityka-cookies-payu/.


2) PayPal obsługiwanego przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
Regulamin PayPal: https://www.paypalobjects.com/marketing/ua/pdf/PL/pl/ua-121620.pdf
Więcej informacji dot. polityki prywatności PayPal:
https://www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub oraz
https://www.paypal.com/myaccount/privacy/cookiePrefs.

Czy dane są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?
Część operacji przetwarzania danych może wiązać się z przekazywaniem ich do państw
trzecich lub organizacji międzynarodowych w związku z korzystaniem z narzędzi, które
przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich,
szczególnie USA.
Należy jednak wskazać, że dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony
danych osobowych, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub
korzystanie ze standardowych klauzul umownych. Dotyczy to w szczególności usług Google
Ireland Limited.
Jakie dokładnie masz prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?
Masz prawo do:
 żądania dostępu do swoich danych osobowych,
 żądania sprostowania swoich danych osobowych,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 żądania usunięcia swoich danych osobowych,
 żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 żądania przenoszenia danych osobowych,
 uzyskania informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu
oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza UE,
 uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych
osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych,
 uzyskania informacji o prawach przysługujących na mocy RODO, o prawie wniesienia
skargi do PUODO, o planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach
ustalania tego okresu, o źródle tych danych,
 uzyskania kopii swoich danych osobowych.
Jeżeli chcesz zrealizować którekolwiek z wyżej wspominanych praw, poinformuj nas.
Niezwłocznie udzielimy Tobie wszelkich informacji o działaniach podjętych w związku ze
zgłoszonym żądaniem.
Możesz cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w
dowolnym momencie. W tym celu prosimy o kontakt z nami.


Polityka plików cookies
Pliki cookies to występujące powszechnie krótkie informacje tekstowe, które pozwalają
zidentyfikować wykorzystywane oprogramowanie, dostosować treści do potrzeb użytkownika
oraz zapewnić poprawne działanie stron internetowych. Są one zapisywane na urządzeniu, z
którego korzystasz i posiadają nazwę domeny, czas przechowywania oraz określoną
wartość. Pliki cookies stosowane w naszym sklepie są bezpieczne i dzielą się na cookies
sesyjne oraz trwałe. Cookies sesyjne są przechowywane jedynie do momentu zakończenia
sesji danej przeglądarki. Cookies trwałe są przechowywane na urządzeniu do momentu ich
skasowania. Za pomocą swojej przeglądarki internetowej w każdej chwili możesz zmienić
swoje preferencje dot. cookies lub je usunąć (cookies trwałe).


Podstawa wykorzystywania plików cookies

Część plików cookies wykorzystujemy w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia
usług drogą elektroniczną, pozostałe pliki cookies wykorzystujemy na podstawie udzielonej
zgody.


Udzielona zgoda wynika z ustawień przeglądarki internetowej, innego oprogramowania
służącego do zarządzania plikami cookies lub ustawień menadżera cookies w przypadku
jego udostępnienia na stronie.
Możesz wyłączyć pliki cookies, a także poszczególne ich rodzaje. Zastrzegamy jednak, że w
przypadku wyłączenia lub ograniczenia obsługi plików cookies, możesz utracić dostęp do
części funkcjonalności dostępnych na naszej stronie, dla których funkcjonowania niezbędna
jest zgoda na wykorzystywanie określonych plików cookies.


Podmioty, których pliki cookies wykorzystujemy:
Narzędzia Google – Google Analytics, Google Ads, Google Adsense, Google Tag Manager,
a także należący do Google YouTube, dostarczane przez Google Ireland
Limited(Registration Number: 368047 / VAT Number: IE6388047V), Gordon House, Barrow
Street, Dublin 4, Ireland. Działania dotyczące korzystania z tych narzędzi opieramy na
naszym prawnie uzasadnionym interesie dotyczącym marketingu przy użyciu powszechnie
używanych narzędzi. Z naszej perspektywy dane gromadzone w związku z korzystaniem z
tych narzędzi nie mają charakteru danych osobowych ze względu na anonimizację.
Więcej informacji na temat narzędzi znajdą Państwo w Regulaminie oraz Polityce
Prywatności Google.
Google Analytics
Korzystamy z narzędzia Google Analytics w celach związanych z analityką i statystyką, które
służą poprawieniu działania naszej strony internetowej.
Dane gromadzone w związku z korzystaniem z narzędzia nie mają charakteru danych
osobowych ze względu na anonimizację i obejmują badanie ruchu użytkownika na stronie
(informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce, odwiedzane strony i podstrony, czas
spędzony na stronie oraz podstronach, źródło przejścia na stronę).
Google Ads
Gdy odwiedzają Państwo naszą stronę, na Państwa urządzeniu pozostawiane są pliki
cookies związane z remarketingiem które zbierają informacje dotyczące aktywności na
naszej stronie. Zebrane informacje służą wyświetlaniu reklam w sieci Google, które
odpowiadają Państwa aktywnościom i zainteresowaniom. Jeżeli wyrazili Państwo na to
zgodę wobec Google, dane te mogą być także dalej przetwarzane przez tę firmę np. w celu
utworzenia grup docelowych.
W przypadku braku chęci otrzymywania spersonalizowanych reklam, możliwe jest
zdefiniowanie ustawień na stronie myadcenter.google.com.
Google AdSense
Na naszej stronie mogą być wyświetlane personalizowane reklamy w ramach sieci AdSense.
Pliki cookies wykorzystywane są do wyświetlania reklam na podstawie odwiedzin oraz
aktywności na naszej stronie lub na innych stronach.

Google Tag Manager
Narzędzie to pozwala na analizę ruchu oraz aktywności użytkowników przy pomocy tagów.
Pozwala to na zbieranie informacji o skuteczności reklam, co przyczynia się do optymalizacji
naszej strony internetowej oraz oferty.
YouTube
Na naszej stronie używamy widgetów YouTube, które pozwalają na osadzenie nagrań
zamieszczonych na YouTube. Youtube pozyskuje pliki cookies zawierające informacje o
odtworzonych filmach – w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego świadczenia
usług, a także ich poprawiania oraz w celach personalizacji reklamy.
Piksel Meta
Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i
zapewnianych przez Meta Platforms Ireland Limited.
Piksel Meta to krótki kod umieszczany w witrynie, który pozwala mierzyć skuteczność reklam
na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w witrynie oraz
personalizować reklamy. Celem kodu jest wyświetlanie reklam właściwym odbiorcom,
zwiększenie sprzedaży oraz pomiar wyników reklam.
Piksel Meta używa plików cookies rejestrujących działania w witrynie – przykładowo ruch na
stronie, odwiedzanie konkretnych podstron, dodanie produktów do koszyka czy zrobienie
zakupów. Analiza tych działań, na optymalizację działania strony oraz naszej oferty.
Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Prywatności firmy Meta.
Media społecznościowe
W przypadku zamieszczenia przez nas na stronie wtyczki do danej platformy
społecznościowej (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter), administrator danego serwisu
otrzymuje informację o odwiedzinach naszej strony używając identyfikatora użytkownika.
Administrator danej platformy zbiera informacje o używanej przeglądarce, dacie oraz
godzinie odwiedzanej strony. Administratorzy danej platformy używają tych informacji do
zapełnienia pełnej funkcjonalności wtyczek oraz do doskonalenia swoich usług, a także
personalizowania reklam.
Więcej informacji znajdą Państwo w Polityce Prywatności firmy Meta oraz w Polityce
Prywatności Linkedin oraz Twittera
Logi serwera
Odwiedzanie strony i korzystanie z niej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które
zapisywane są w tzw. logach serwera. Zawierają one m.in. informacje o adresie IP
użytkownika, dacie i czasie zapytania, przeglądarce oraz systemie operacyjnym.

Logi serwera są zapisywane i przechowywane na serwerze. Nie są jednak wiązane z
konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie mają na celu identyfikacji – służą jedynie
do administrowania stroną, a ich treść nie jest ujawniania nieuprawnionym osobom.

RENOVATOR.SHOP

Cicha 24

62-200 Gniezno, Polska

NIP: 7842138151

REGON: 300436768

Newsletter

Kontakt

  • +48 662 196 044
  • info@renovator.shop

Social media